Default

algemene voorwaarden

Nugteren Financieel Advies

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op en zijn van toepassing op de advisering over of de bemiddeling bij het sluiten van een financieel product (waaronder hypothecaire financieringen, daarmee verwante producten, bancaire diensten, verzekeringen en pensioenen) en de daarbij te verwachten werkzaamheden van Nugteren Financieel Advies.

Artikel 2

Indien komt vast te staan, middels een gerechtelijke uitspraak dan wel middels een uitspraak van een binnen de branche gebruikelijk klachteninstituut, dat de consument schade heeft geleden door een fout, zijnde een toerekenbare tekortkoming, van Nugteren Financieel Advies die verband houdt met de advisering en/of bemiddeling in een door Nugteren Financieel Advies geadviseerd financieel product is Nugteren Financieel Advies slechts aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij aan Nugteren Financieel Advies wordt uitbetaald.

Artikel 3

Indien door de consument schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de consument verstrekt, is Nugteren Financieel Advies niet voor deze schade aansprakelijk. Consument erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden als gevolg van het niet tijdig, niet correct of niet volledig verschaffen van de benodigde informatie.

Artikel 4

Indien Nugteren Financieel Advies, bij de uitvoering van de werkzaamheden, een voor de consument (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Nugteren Financieel Advies daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de consument de vergissing, die hij heeft ontdekt of rederlijkerwijs had dienen te ontdekken, nalaat bij Nugteren financieel Advies te melden, is Nugteren Financieel Advies voor de schade niet aansprakelijk. De consument dient Nugteren Financieel Advies over eventuele relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen, en waarvan hij rederlijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies, in te lichten. 

Artikel 5

De aansprakelijkheid van Nugteren Financieel Advies voor indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst is uigesloten. Nugteren Financieel Advies is evenmin aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.

Artikel 6

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van de computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Nugteren Financieel Advies heeft aanvaard en de schade aan haar vergoed.

Artikel 7

Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of rederlijkerwijs had moeten worden ontdekt.

Artikel 8

Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Nugteren Financieel Advies en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.

Opgesteld te Amersfoort op 01 januari 2010

KvK nummer 77505190


á