Default

disclaimer

Nugteren Financieel Advies

Deze website bevat informatie, gegevens, grafische afbeeldingen, foto's, software en andere zaken die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrecht zijn beschermd. Het gebruik van voornoemde zaken zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Nugteren financieel Advies.

Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (implicite) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor energelei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houd met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van infomatie die door middel van deze site verkregen is.


á