Default

Infoblad Dienstverlening Nugteren Financieel Advies

Het standaard wettelijk voorgeschreven DVD is zeer algemeen van aard. Voor meer specifieke informatie over de dienstverlening van Nugteren Financieel Advies hebben wij  hieronder een apart document opgesteld, nl Infoblad Dienstverlening Nugteren Financieel Advies. In dit infoblad vindt u uitgebreidere informatie over ons kantoor, waaronder informatie over onze dienstverlening, onze tarieven, onze adviesvrijheid, de klachtenregeling en andere aspecten.

Ten aanzien van onze tarieven, gaat het standaard DVD uit van gemiddelden voor alle adviestrajecten. Het infoblad Dienstverlening Nugteren Financieel Advies vermeldt de exacte tarieven per adviestraject.

                     Infoblad Dienstverlening Nugteren Financieel Advies

Dit Infoblad Dienstverlening wordt u aangeboden door Nugteren Financieel Advies

Ik adviseer en bemiddel op gebied van betaalrekeningen, consumptief krediet, hypothecair krediet, inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen, spaarrekeningen, vermogen, zorgverzekeringen.

Ik hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet Financieel Toezicht bied ik u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast de informatie over dit product, ook een beschrijving van mijn dienstverlening en de daarbij behorende kosten. 

In dit document informeer ik u over de wijze waarop ik in het algemeen mijn werkzaamheden uitvoer. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.

Infoblad Dienstverlening Nugteren Financieel Advies is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen of om een bepaald product bij een financiële instelling te sluiten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële dienstverleners. Mijn kantoor is bij de AFM geregistreerd onder vergunningsnummer: 12047481. Het register van financiële dienstverleners kunt u raadplegen op www.afm.nl

Bedrijfsgegevens

Nugteren Financieel Advies

Veenslagen 17
3825 RT Amersfoort
Tel: 033-8885800
Fax: 033-8885802
E-mail: info@nugterenfinancieeladvies.nl
Internet: www.nugterenfinancieeladvies.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 17.00

Lidmaatschappen en registraties

* AFM: Nugteren Financieel Advies is geregistreerd onder nummer 12047481 door de Autoriteit Financiële Markten
* KvK: Nugteren Financieel Advies is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77505190
* Kifid: Nugteren Financieel Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder aansluitnummer 300.017692
* BAVAM: Nugteren Financieel Advies heeft zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland NV onder polisnummer 15265

Kenmerken van mijn kantoor

Vergunning

Mijn kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047481 voor de volgende producten en diensten:

* Adviseren en Bemiddelen in Betaalrekeningen
* Adviseren en Bemiddelen in Consumptief krediet
* Adviseren en Bemiddelen in Hypothecair krediet
* Adviseren en Bemiddelen in Inkomensverzekering
* Adviseren en Bemiddelen in Schadeverzekeringen particulier
* Adviseren en Bemiddelen in Schadeverzekeringen zakelijk
* Adviseren en Bemiddelen in Spaarrekeningen
* Adviseren en Bemiddelen in Vermogen
* Adviseren en Bemiddelen in Zorgverzekeringen

Hiernaast heb ik de vergunning om te adviseren in deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen met Nationaal Regime Mifid. In mijn advisering betrek ik in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrente spaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht. 

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al mijn dienstverleningen en werkzaamheden. In de Algemene Voorwaarden is een beperking van mijn aansprakelijkheid opgenomen.

Onafhankelijk adviseren

Mijn kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat ik geen enkele contractuele verplichting heb om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen.

Zelfstandigheid van de onderneming

Ik ben een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in mijn kapitaal.

Met wie doe ik zaken

Periodiek maak ik een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werk ik met diverse voorkeusmaatschappijen. Ik bepaal zelf wie dat zijn. Op uw verzoek informeer ik graag welke banken en verzekeraars ik voor u heb geselecteerd.

Werkwijze in vijf stappen

Ik adviseer en bemiddel in zowel eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). U heeft een grote keuze uit complexe financiële producten, zoals hypotheken, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen, levensverzekeringen, bankspaarproducten. Elke vorm en elk product heeft voor en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm en product kiest die nu, maar ook in de toekomst, past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening. Maar ook dat het om overeenkomsten gaat die soms voor tientallen jaren worden aangegaan. De dienstverlening is verdeeld in vijf onderdelen die op elkaar aansluiten, maar in principe ook los van elkaar staan. U beslist zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken.

Stap 1 Inventariseren

Indien u mij om advies vraagt over een complex product, dan ga ik eerst samen met u uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart brengen en uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat ik u vragen stel over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast breng ik u kennis, ervaring, en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stel uw risicobereidheid vast. Ik maak samen met u een overzicht van de financiële risico's waar u mee te maken heeft. Daarbij bespreek ik uw wensen ten aanzien van bijvoorbeeld de hypotheek, levensverzekeringen, en andere financiële producten. Maar ook ga ik in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom financiële producten moeten worden gemaakt.

Stap 2 Analyseren

Nadat ik mij een goed beeld heb gevormd van uw wensen en situatie, ga ik deze gegevens analyseren. Op het overzicht van w financiële risico's vermeld ik of u het risico wilt lopen en zo ja, of u he risico wel kan lopen. Indien duidelijk is dat u maatregelen moet treffen ten aanzien van uw financiële risico's dan maak ik aan de hand van alle geïnventariseerde gegevens een eerste selectie van bijvoorbeeld mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen, levensverzekeringen en andere financiële producten die passen bij uw situatie. In deze fase licht ik de verschillende mogelijkheden toe en geef aan wat naar mijn oordeel de voor en nadelen van deze mogelijkheden zijn.

Stap 3 Advies

Op basis van de inventarisatie en analyse kom ik uiteindelijk tot een concreet passend advies over de vorm van financiële producten die u naar mijn mening, in verband met de financiële risico's, nodig zijn en die passen bij uw wensen en mogelijkheden. Tevens geef ik aan door welke financiële instelling (bank of verzekeraar) het product wordt aangeboden en tegen welke condities.

Stap 4 Bemiddeling

Indien u dat wenst kan ik namens u alle contracten met de financiële instelling verzorgen en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5 Nazorg

Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houd ik u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. Indien u dat wenst kan ik, nadat de overeenkomst is afgesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al u vragen over uw hypotheek en andere financiële producten bij mij terecht. Maar ook zal ik periodiek controleren of de financiële producten blijven passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan ik thans kan voorzien.

Beloning

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan.

De beloning die wij van banken of verzekeraars ontvangen voor onze dienstverlening voldoet aan de volgende eisen:

* De beloning komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede
* De beloning doet geen afbreuk aan onze verplichting om ons in te zetten voor uw belangen op financieel gebied
* De beloning die wij ontvangen is transparant

Vergoeding voor:

* schadeverzekeringen particulier
* schadeverzekeringen zakelijk
* zorgverzekeringen
* betaalrekeningen
* spaarrekeningen

Vergoeding via de premie

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen, zorgverzekeringen, betaalrekeningen en spaarrekeningen kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij schadeverzekeringen en zorgverzekeringen is dat de premie die u betaalt. Bij betaalrekeningen en spaarrekeningen is dat de vergoeding die u aan de bank betaalt.

Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons heeft gemaakt.

Vergoeding voor:

* consumptief krediet

Wij mogen van de wet voor het bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening.

Als u de rente hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Andere afspraken zijn wettelijk niet toegestaan.

Vergoeding voor:

* hypothecair krediet
* inkomensverzekering
* vermogen

Met ingang van 01 januari 2013 mogen banken en verzekeraars voor onze dienstverlening met betrekking tot bovengenoemde producten geen provisiebetalingen meer aan ons doen. Dit betekent dat wij de vergoeding voor onze advisering en beheer rechtstreeks bij u in rekening moeten brengen.

Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden op basis van declaratie:

Vergoeding per uur of vast tarief

U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Onze standaard uurtarieven per productcategorie, alsmede de gemiddelde indicatie van het door ons kantoor benodigde aantal uren treft u hieronder aan.

Hypotheken                 € 125,= / gemiddeld adviestraject - 22 uur
Levensverzekeringen  € 125,= / gemiddeld adviestraject -  5 uur
Financiële Planning    € 150,= / gemiddeld adviestraject -  8 uur

U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via Onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben.

Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Een indicatie van de hoogte van het vaste tarief per productcategorie voor advies en bemiddeling treft u hieronder aan:

Hypotheken € 2000,=
Betalingsbeschermers € 350,=
Overlijdensrisicoverzekeringen € 250,=
Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen € 500,=
Uitvaartverzekeringen € 75,=
Levensverzekeringen € 250,=
Bankspaarproducten € 250,=

Het spreekt voor zichzelf dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening u schriftelijk een op uw situatie toegesneden offerte voor onze dienstverlening aanbieden.

Wat verwacht ik van u?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vraag ik een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor mijn advies ben ik afhankelijk van de informatie die u mij verstrekt. In de relatie die ik van u, afhankelijk van actualiteit, dat u mij regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven heeft gedaan voor uw woning. De informatie die ik van u ontvang is mede bepalend voor de adviezen die ik geef.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor mij echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat ik u niet attent zou maken op een bepaald risico omdat ik kon denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vraag ik u mee te werken aan het volmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vraag ik u mij te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien ik voor u een bepaalde financiële dienst verzorg zal het vaak gebeuren dat ik u informatie zend. Soms gaat het daarbij om informatie die ik u op basis van wettelijk verplichting aan u verzend. Ook kan ik u informatie toesturen omdat ik denk dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Ik vraag u al mijn informatie aandachtig door te nemen en mij zo nodig te raadplegen. In ieder geval vraag ik u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleer ik deze documenten ook.

Klachten

Uiteraard doe ik mijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vraag ik u mij dit direct te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening, dat ik niet adequaat op uw klacht reageer, dan kunt u zich binnen een termijn van drie maanden wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl


á