Schade verzekering Amersfoort

Gedragscode

Gedragscode Nugteren Financieel Advies

  1. Nugteren Financieel Advies verbindt er zich toe integriteit, loyaliteit en eerlijkheid in acht te nemen ten overstaan van anderen, onder wie consumenten, verzekeringsondernemingen en andere tussenpersonen. Onder consument verstaan we, in het kader van deze gedragscode, het geheel van verzekerden, verzekeringsnemers en begunstigden, ongeacht of het om natuurlijke personen of rechtspersonen gaat.
  2. Nugteren Financieel Advies moet over voldoende kennis beschikken om doeltreffend de consument te kunnen informeren. Met dat doel zal Nugteren Financieel Advies zijn beroepskennis en vaardigheden onderhouden en ontwikkelen.
  3. Nugteren Financieel Advies stelt alles in het werk om iedere verzekeringsfraude of poging tot verzekeringsfraude te bestrijden. Hij zal daartoe o.a. zijn medewerking verlenen binnen de afspraken die hierover sectoraal worden gemaakt.
  4. Elke communicatie of informatie die Nugteren Financieel Advies verstrekt moet pertinent, correct en eerlijk zijn. Ze mag geen aanleiding geven tot misleiding. Iedere overdrijving of verzwijging moet worden vermeden.
  5. Nugteren Financieel Advies licht de de consument steeds duidelijk in over zijn hoedanigheid hij handelt, zoals voorzien in art. 2.1 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Hij zal de consument, de namen noemen van de maatschappijen waarbij hij gemachtigd is polissen te plaatsen.
  6. Nugteren Financieel staat de consument bij in de analyse van zijn behoeften. Hij stelt hem de meest aangepaste waarborgen voor. Overeenkomstig zijn wettelijk statuut en zijn contractuele verbintenissen kiest Nugteren Financieel Advies een verzekeringsonderneming in het belang van de consument, en rekening houdend met de voorkeur van deze consument.
  7. Nugteren Financieel Advies onthoudt zich van iedere deloyale druk op de consument waardoor diens vrije keuze van verzekeringsonderneming wordt beperkt.
  8. Nugteren Financieel Advies engageert zich, in de uitoefening van zijn beroep, naar best vermogen en in alle objectiviteit de hem toevertrouwde belangen te dienen. Hierbij dienen de belangen van de consument steeds voor te gaan op het eigenbelang van de tussenpersoon.
  9. Nugteren Financieel Advies zal op een discrete wijze gebruik maken van de over de consument bekomen informatie.
  10. Nugteren Financieel Advies heeft de algemene plicht, overeenkomstig zijn wettelijke statuut en zijn contractuele verbintenissen, de consument bij te staan zowel bij de onderschrijving, het beheer van verzekeringen als bij de regeling van schade. Nugteren Financieel Advies zal de consument aanzetten tot preventie.

Nugteren Financieel Advies
Veenslagen 17
3825 RT Amersfoort

Tel: 033-8885800
Mob: 06-11118690
info@nugterenfinancieeladvies.nl

Ik sta voor u klaar!

Schadeverzekering

Levensverzekering

Hypotheekadvies

Financeel advies

Kan ik u van dienst zijn?

Ik help u graag bij uw vraagstukken. Neem gerust contact op zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken.